Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) upravujú vzťah medzi predávajúcim – Svita Studio s. r. o. s miestom podnikania Dúbravská cesta 1793/2
Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 04, Slovenská republika, IČO: 54 697 263 a vami ako kupujúcimi, uskutočňujúcimi online nákup produktov prostredníctvom webovej stránky www.svitanama.sk (“webová stránka”).

II. Objednávka produktov

Všetky ponúkané produkty sú uvedené na webovej stránke. Pri všetkých produktoch na webovej stránke je uvedený ich podrobný popis. Farby produktov môžu byť ovplyvnené parametrami vášho počítača a preto nie je možné zaručiť, že zobrazenie farieb na Vašom monitore bude dokonale identické s farbou dodaného produktu.

Ak ponúkaný produkt nezodpovedá popisu na webovej stránke, máte právo ho nepoužitý a nepoškodený vrátiť. Predávajúci má právo opraviť akékoľvek chyby či nedostatky a tiež právo meniť a aktualizovať informácie o produktoch uvedených na webovej stránke kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. 

Keď nájdete produkt, ktorý by ste si radi kúpili a je dostupný, kliknete na tlačidlo “PRIDAŤ DO KOŠÍKA” a pokračujete v prehľadávaní. Pre odstránenie položky z nákupného košíka kliknete na krížik vedľa položky v nákupnom košíku. Pre spustenie objednávkového procesu kliknete na “PREJSŤ DO POKLADNE”.

V nákupnom košíku budete mať možnosť skontrolovať si produkty a ich ceny. Potom vás systém vyzve uviesť osobné údaje potrebné pre spracovanie vašej objednávky. Následne sa pripočíta poštovné v závislosti od hodnoty objednávky a adresy dodania. Štandarná výška poštovného a balného, pri odosielaní produktov Slovenskou poštou, je vo výške 3,50 €. Potom vás systém vyzve k zaplateniu objednávky. Ponúkame jeden spôsob platby za objednávku, a to prevodom na bankový účet.

Zároveň sa budete musieť oboznámiť a vyjadriť súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zakliknutím príslušného okienka pred uskutočnením objednávky. 

III. Uzavretie kúpnej zmluvy

Pre dokončenie objednávky budete musieť objednávku potvrdiť zakliknutím tlačidla “OBJEDNAŤ”. Kliknutím na “OBJEDNAŤ” svoju objednávku odošlete. Vaša odoslaná objednávka je záväzná a súhlasíte s uzatvorením kúpnej zmluvy s povinnosťou úhrady kúpnej ceny, vrátane poštovného. Potvrdenie obdržania objednávky vám bude zaslané e-mailom najneskôr do 2 pracovných dní. Toto potvrdenie bude obsahovať prehľad vašej objednávky a ďalšie potrebné informácie, ako tieto všeobecné obchodné podmienky, informácie ako podstupovať pri odstúpení od zmluvy a informáciu o cene. Všetky prílohy a upozornenia budú vo formáte PDF, aby ste si ich mohli jednoducho uložiť na vašom počítači alebo inom zariadení.

Odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim vzniká návrh kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva skutočne vzniká v momente zaplatenia a prevzatia predmetu kúpy (ďalej ako “tovar”) kupujúcim. Podmienkou vytvorenia elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí. Kupujúci má možnosť objednávku pred odoslaním skontrolovať a prípadne ju opraviť.

Produkty sú v limitovanom množstve, čo znamená, že predávajúci negarantuje dostupnosť objednaného množstva vo Vašej objednávke. O prípadnej nedostupnosti objednaného tovaru Vás bude predávajúci informovať do 2 kalendárnych dní. Za nedostupné kusy nebudete musieť zaplatiť. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek objednávku odmietnuť, o čom vás bude informovať najneskôr do 2 pracovných dní.

Zmeny v objednávke, či zrušenie objednávky môžete uskutočniť kedykoľvek v čase predtým, než vaša objednávka bude spracovaná a prijatá. Ak bola Vaša objednávka spracovaná a prijatá, môžete požiadať o jej refundáciu a zrušenie objednávky v zmysle podmienok uvedených nižšie. 

IV. Cena produktov a platba

Cena uvedená v objednávke je cenou platnou v deň, v ktorom objednávku vykonáte.  Predávajúci si vyhradzuje právo ceny produktov kedykoľvek zmeniť, avšak tieto zmeny sa nedotknú cien tovaru obsiahnutých v už prijatej objednávke.

Všetky ceny tovaru uvedené na webovej stránke sú konečné a bez poplatku za poštovné, ako aj bez cla a iných poplatkov v prípadoch, keď sú tieto aplikovateľné. Celková suma vašej objednávky sa skladá z ceny objednaného tovaru a poplatkov za doručenie spôsobom vami zvoleným v objednávkovom procese. Kúpna cena je považovaná za zaplatenú v momente, keď je príslušná suma pripísaná na bankový účet predávajúceho.

Platbu za nákup môžete uskutočniť nasledujúcim spôsobom: bankovým prevodom na účet predávajúceho č. IBAN: SK87 0200 0000 0046 3763 7154,

Záručná doba na ponúkaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

V. Dodanie a doprava

Poplatky za dopravu a spracovanie závisia od hodnoty Vami uskutočnenej objednávky a zvolenej metódy dodania. Dodanie tovaru je možné na území Slovenskej republiky. Dodanie do inej krajiny je možné na základe dohody s predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo neposkytovať možnosti odoslania objednávky na dobierku.

Spôsoby dopravy v SR:

Slovenská pošta v hodnote 3,50 € – balík priamo na adresu kupujúceho

Objednávky sú spracované a expedované vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej objednávky. Objednávky budú spracovávané a doručované len v pracovných dňoch. Objednávky uskutočnené v sobotu, v nedeľu a počas dní pracovného pokoja budú spracované v nasledujúcich pracovných dňoch.

Po obdržaní vašej objednávky, skontrolujte, prosím, jej balenie, aby ste sa uistili, že nedošlo k poškodeniu počas prepravy. Prepravné kartóny nesú zvyčajne známky opotrebovania, avšak ak identifikujete akékoľvek podstatné poškodenie položky alebo položiek v zásielke, nahláste to bezodkladne predávajúcemu e-mailom na adrese info@svitanama.sk

V prípade objednania služieb a elektronických produktov (produkt Meditácia, produkt, Workshop, produkt Mentoring) vám pri objednávke nebude účtovaný poplatok za dopravu a tieto produkty vám budú doručené elektronicky na emailovú adresu, ktorú ste zadali v procese objednávky, vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej objednávky. Ak však bude v objednávke kombinácia fyzických produktov (z kategórie E-shop) a elektronických produktov, na fyzické produkty, ktoré vám budú doručené na vašu adresu zadanú v objednávke, sa vzťahuje aj poplatok za dopravu.

VI. Odstúpenie od objednávky, zrušenie objednávky a vrátenie tovaru

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od fyzického doručenia objednaného tovaru vám alebo akejkoľvek tretej strane určenej vami ako príjemca tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy musíte predávajúceho informovať o tejto skutočnosti písomne e-mailom na info@svitanama.sk a uviesť jednoznačný zámer odstúpenia od zmluvy.

Tovar je potrebné vrátiť nepoškodený a nerozbalený, inak vaše odstúpenie od zmluvy nebude akceptované. Tovar je potrebné vrátiť do 20 dní od jeho prevzatia na adresu
Svita Studio s. r. o. s miestom podnikania Dúbravská cesta 1793/2Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 04, Slovenská republika, IČO: 54 697 263, Slovenská republika. Náklady spojené s vrátením tovaru budete znášať vy. V prípade, ak vrátený tovar bude niesť známky poškodenia, budete niesť zodpovednosť za takého znehodnotenie tovaru, ktoré bolo výsledkom zaobchádzania nezodpovedajúceho povahe, vlastnostiam a funkčnosti tovaru.

Vrátenie použitého tovaru nie je možné.

Ak bolo odstúpenie od zmluvy zaslané riadne a je dôvodné, predávajúci vám vráti do 14 dní, od doručenia oznámenia o odstúpení, vami zaplatenú kúpnu cenu na bankový účet, ktorý uvediete v odstúpení od zmluvy. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len vtedy, keď spotrebiteľ zakúpil tovar prostredníctvom:

  • zmluvy uzavretej na diaľku (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla www.svitanama.sk, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu), a
  • zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy uzavretej v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho alebo zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou).

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môže stiahnuť na stránke predávajúceho. Učiniť tak môže v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na druhej strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.

VII. Záručné podmienky

Ako bolo uvedené vyššie, skontrolujte, prosím, kvalitu tovaru a obsah doručenej zásielky hneď po jej prijatí. Ak zistíte poškodenie, informujte predávajúceho, a to bezodkladne po prijatí dodaného tovaru, pretože akékoľvek dodatočne vznesené nároky tohto druhu nebudú prijaté. Ak objavíte odstrániteľnú vadu, máte nárok požadovať odstránenie tejto vady bez poplatku. Vadu odstráni predávajúci bezodkladne po prijatí vášho oznámenia.

Bez ohľadu na uvedené, predávajúci môže vždy nahradiť vadný kus novým produktom, než odstrániť vadu. Ak má tovar vadu, ktorá je neodstrániteľná a znemožňuje riadne užívanie tovaru, máte právo na náhradu alebo právo odstúpiť od zmluvy. Tento nárok máte aj v prípade, že vada mohla byť odstránená, ale tovar nie ste schopní používať podľa pôvodného zámeru v dôsledku opätovnej vady po oprave alebo v dôsledku väčšieho množstva vád.

Ak má tovar iné vady, ktoré nemôžu byť odstránené a tovar Vám predávajúci nevymení, máte právo na adekvátnu zľavu z pôvodnej ceny tovaru. Ak je tovar vadný, vašu reklamáciu zo záruky musíte poslať predávajúcemu spolu s vhodne zabaleným vadným tovarom. Reklamácia zo záruky musí obsahovať kópiu faktúry, číslo objednávky a popis vady, ktorú v rámci záruky reklamujete. Náklady na dopravu reklamovaného tovaru znášate Vy a tieto nie sú refundovateľné.

Ak predávajúci neprijme vašu reklamáciu zo záruky, vráti vám produkt s vysvetlením, prečo reklamáciu zo záruky neprijal. 

VIII. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane prepravného či poštovného, ktoré nie je súčasťou ceny objednaného tovaru a platí sa zvlášť). Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.

Tieto VOP sú platné a účinné od 11.01.2022. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.